Osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla oppijan tunnistetut opintosaavutukset tehdään läpinäkyviksi. dokumentoidaan ja arvioidaan. Toiminnassa keskitytään yksilön todelliseen osaamiseen ja sen todentamiseen. Tunnustetut opintosaavutukset luetaan oppijan hyväksi virallisina opintosuorituksina.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi dokumentoidaan arvioinnin toteutuksesta päätöksentekoon asti opiskelijan oikeusturvan ja mahdollisen valitusmenettelyn oikeellisuuden varmistamiseksi. Korkeakoulussa tulee olla selkeä ohjeistus dokumentoinnin toteuttamisesta.

AHOT-hakemusten arvioinnissa on olennaista, että arvioitsija on kyseisen oppiaineen asiantuntija, jolla on kokemusta monien eri arviointimenetelmien käytöstä. Kun kysymys on muualla kuin formaalissa oppimisprosessissa hankitusta osaamisesta, arvioitsijan tulee ymmärtää kokemuksellisen oppimisen ero perinteiseen oppimisprosessiin sekä sen tuottamaan osaamiseen.

Tavoitteena on, että kaikissa korkeakouluissa siirrytään ahotoitujen suoritusten osalta yhtenäisiin opintosuoritusmerkintöihin. Opintosuoritusten ja osaamisen tunnistamisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta yhtenäiset opintosuoritusmerkinnät asettavat niin korkeakoulut, yksiköt, koulutusohjelmat kuin kurssitkin keskenään paremmin vertailtavaan asemaan ja lisäävät eri korkeakouluissa opiskelevien opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua.