Mitä AHOT on?

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, joka mahdollistaa muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa. Samalla tavoin se helpottaa toisessa oppilaitoksessa suoritetun koulutuksen opintoihin kytkemistä.

Tavoitteena on luoda Euroopan laajuisesti joustavat käytännöt, joiden myötä kaikki oppiminen tulisi hyödynnetyksi. Pulmaksi tunnustetaan, että koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtunut oppiminen jää liian usein näkymättömäksi eikä sitä pystytä käyttämään opintojen osana.

Oppiminen koulutusjärjestelmän ulkopuolella jaetaan epäviralliseen (non-formaaliin) ja arkioppimiseen (informaaliin). Epävirallinen oppiminen on järjestelmällistä ja ohjattua, esimerkiksi työskentelyä vapaan sivistystyön kurssilla, kun taas arkioppiminen tapahtuu työssä, järjestöissä tai harrastuksissa. On tarpeen luoda myös selkeät käytännöt siitä, miten opiskelija voi lukea hyväkseen toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

Aiemmin opitun hyväksilukeminen etenee niin, että ensin oppijan osaaminen tunnistetaan ja arvioidaan ja tämän jälkeen tunnustetaan, mikä tarkoittaa opitun kirjaamista opintosuoritukseksi. Aina arviointi ei johda opitun tunnustamiseen, vaan johtopäätös voi olla, ettei aiempaa osaamista löydy. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen perustuu kuitenkin ajatukseen, että juuri osaaminen on tärkeää, ei missä ja miten se on hankittu, ja toiminnan tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti lisätä oppimismyönteisyyttä. Lisäksi tavoitteena on, että osaamisen tunnustamisesta hyötyvät sekä opiskelijat, korkeakoulut, työnantajat että yhteiskunnan eri tahot.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ei ole kuitenkaan oikotie opintojen suorittamiseen mahdollisimman vähällä vaivalla, vaan tavoitteena on tehdä näkyväksi aitoa osaamista, joka todistetaan tosiasiallisin näytöin korkeakoulun selkeästi määrittelemillä tavoilla.

Tämä sivuston tarkoitus on esitellä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ja innostaa tunnustamiskäytäntöjen soveltamiseen, jolle valtioneuvoston antamien yliopistojen tutkintoja koskevien asetusten on tarkoitus luoda edellytykset. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista on esitelty opetusministeriön selvityksissä ja muissa aineistoissa, jotka ovat toimineet tämän sivuston lähdemateriaaleina.