AHOT korkeakouluissa -hanke

AHOT korkeakouluissa -hankkeessa (2009–2013) edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista korkeakouluissa koulutusten, seminaarien ja tiedottamisen kei­noin. Toimenpiteiden avulla kehitetään korkeakoulujen työelämäosaamista ja oppimisen asiantuntijuutta. Tavoitteena on, että opiskelijoiden aiemmin opittu tulee tarkasteluun johdonmukaisesti, yhdenmukaisesti ja tasapuolisesti ja että organisaatiot saavat koulutus- ja kehittämistyönsä avuksi aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen välineitä.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Osatoteuttajina ovat:

 • HAAGA-HELIA ammatillinen opettajakorkeakoulu (vuosina 2009–2011)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu (vuosina 2011–2013)
 • Lapin yliopisto (2011–2013)
 • Metropolia ammattikorkeakoulu (2011–2013)
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu (2011–2013)
 • Saimaan ammattikorkeakoulu (2011–2013)
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu (2011–2013)
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (2011–2013)
 • Turun ammattikorkeakoulu (2011–2013)

AHOT korkeakouluissa on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittama hanke. Muita rahoittajia ovat Pirkanmaan ELY-keskus, Turun yliopisto ja hankkeen osatoteuttajat.

Vuosina 2009–2011 hankkeessa toimi kuusi koulutusalakohtaista työryhmää, joiden tehtävänä oli muokata kunkin koulutusalan erityiskysymysten pohjalta alakohtaiset AHOT-suositukset:

 • kauppatieteet ja liiketalous
 • tekniikka
 • luonnontiede ja luonnonvara-ala
 • kielet ja viestintä
 • sosiaaliala
 • terveysala

Koulutusaloista neljä (kauppatieteet ja liiketalous, tekniikka, luonnontiede ja luonnonvara-ala sekä kielet ja viestintä) tuottivat valmiit suositukset vuoden 2011 syksyllä. Suositukset löytyvät Materiaaleja-osiosta. Kolme koulutusalaa (sosiaaliala, terveysala sekä klelet ja viestintä) jatkaa työskentelyään vuonna 2011 käynnistyneissä osahankkeissa.

Hankkeen yhteystiedot